Начало
10.01.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР на ЗУТ

ДО АНДРЕЙ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР №27
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО БОЖИДАР БОРИСЛАВОВ ЙОВЧЕВ
УЛ. МАКЕДОНИЯ №12, ВХ. В, ЕТ.3, АП. 45
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВАСИЛ ДРАГАНОВ НИКОЛОВ
УЛ. РАДЕНКО ВИДЕНСКИ №4
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРПУЗОВ
УЛ. СИНИ ВРЪХ №14
ГР. ПЕРНИК

ДО ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СТОЯДИНОВА
Ж.К. ДРУЖБА №90, ВХ. Ж, ЕТ. 3, АП. 146
ГР. СОФИЯ-СТОЛИЧНА

     Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че e внесен за съобщаване изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ №013006 по КВС, местност Светата вода, землище на с. Грамаждано с ЕКАТТЕ 17680, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта за ПУП-П3 са Пламен Иванов Янакиев и Даниела Георгиева Янакиева от гр. Кюстендил от гр. Кюстендил.
Проектът се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
В 14-дневен срок от съобщаването на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-П3 до общинската администрация – гр. Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил