Последни новини

08.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР на ЗУТ

    До Екри Исметов Караджов, гр. Кюстендил, ул. „Индустриална” № 2 собственик на ПИ 908, кв. 1 по плана на Стопанския двор в с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
08.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

    До Петър Димитров Пищалов от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.502.604 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил.
    До Камелия Стойнева Динова от гр. София, наследник на Георги Стоилков Боцев, собственик на ПИ с идентификатор 41112.502.606 по КККР на гр. Кюстендил
Продължава...
 
07.12.2016
Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил
Продължава...
 
07.12.2016
      Кметът Петър Паунов внася докладна записка до Общински съвет – Кюстендил във връзка с 85-годишнината на д-р Баров, с предложение същият да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на гр.Кюстендил” за особени заслуги в областта на балнеологията.
Продължава...
 
07.12.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и Наредба за реда и условията за обществено обсъждане по чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ, приета с Решение № 40/14.02.2008 г от Общински съвет - Кюстендил, Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с изготвяне на проект на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхвата на кв. „Изток”, гр. Кюстендил, се организира:
 
Продължава...
 
06.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ СЕРБЕЗКИ:
ВЕСЕЛА КРУМОВА МИТОВА
СИМЕОНОВО
УЛ. ,,БОР “ №21
ГР. СОФИЯ

    Община Кюстендил, съобщава на всички заинтересовани лица, Заповед №РД-00-932/12.10.2016г. на Кмета на Община Кюстендил с която одобрява пазарната оценка на ползваната от Венцислав Михайлов Ситнилски от гр. София, земеделска земя от 75 кв. м. в местността ,,Гола Велика”, землище на с. Грамаждано по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) представляваща част от поземлен имот № 17680.39.109, целият състоящ от 675 кв. м. в размер на 61 /шестдесет и един /лева.
    Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и, чрез Общи-на Кюстендил пред Районен съд гр. Кюстендил по реда на АПК.
 
06.12.2016
   Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №17001 може да видите тук
 
05.12.2016
О Б Я В А

   Със заповед № РД-00-1112/02.12.2016 година на Кмета на Община Кюстендил на 13.12.2016 година от 10,00часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени за поставяне на рекламно-информационни елементи, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Кюстендил.
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 202

© 2016 Община Кюстендил