Последни новини

17.11.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 17.11.2017г.
до: Сашо Арсоски, Николче Давчев, Апостолис Кукурава, "ДЕНИ- КОМЕРЦ" ООД, Александар Божиновски, Иван Николов, Марян Сандев, Иван Василев, Никица Марковски, Спаско Пенев, Гьокица Милановски, Горан Димовски, Йовица Янев

 
15.11.2017

Заповед №РД-00-1019/14.11.2017г. на Кмета на община Кюстендил във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца /грип/ по птиците в области Добрич и Хасково и предприемане на конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта на територията на община Кюстендил може да видите тук.

 
15.11.2017

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №620/26.10.2017 г. на Общински съвет - Кюстендил е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: „Въздушно ел. захранване НН на автокъща, автосервиз и офиси“, находящи се в ПИ 032155, местност Мичевица, землище с. Слокощица, общ. Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС), преминаващо през ПИ 41112.31.35, 41112.28.138 и 41112.28.119 по КККР на гр. Кюстендил и ПИ 0.505 по КВС на с. Слокощица .

Продължава...
 
10.11.2017

Списък на оценени и класирани кандидати за персонал в "Център за услуги за ранно детско развитие" по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил"

 

 
08.11.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Петър Паунов – кмет на Oбщина Кюстендил, на основание чл. 62а от Закона за водите откривам процедура за издаване на разрешително за водовземане от Сондаж БУ и Сондаж № 5 на находище “Кюстендил”, изключителна държавна собственост - № 39 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на Oбщина Кюстендил с Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите.
Минералната вода ще бъде използвана за „други” цели (профилактика), съгласно Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 70/17.02.2012 г. на Общински съвет Кюстендил в обект: Kъща за гости със сауна, топило за минерална вода и навес барбекю, с местонахождение ПИ 41112.503.774 по КККР на гр. Кюстендил, с адрес на имота: гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон Iви” № 27.
При направената оценка е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания.

Проектни параметри на исканото водовземането:
Средноденонощен дебит: до 0,03 л/сек;
Годишен обем на черпене: до 1029,6 куб. м/год.;
Период на черпене: 365 дни годишно

Условия, при които ще се разреши водовземането:
1. Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества.
2. Да спазва и да не нарушава параметрите на водовземането (количества, цел и режим) и охранителния режим на находището и водоизточника.
3. Да поддържа в изправност разходомерното устройство през целия срок на действие на разрешителното.
4. Да извършва мониторинг на минералната вода.
5. Експлоатационното водно ниво на Сондаж БУ и Сондаж № 5 да не се снижава под котата на самоизлива +518,20 м.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се депозират в 14-дневен срок от обявяването в деловодството на Община Кюстендил пл. Велбъжд № 1.

 
08.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 


На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-268 от 12.10.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Горановци, община Кюстендил.
Заповедта е обнародвана в ,,Държавен вестник” брой 87/31.10.2017г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 
08.11.2017

      За втора поредна година Община Кюстендил подкрепя кампанията NowWeMOVE, като се включи в Европейски ден на спорта в училище, който се проведе на 29 септември и се организира от сдружение „BG Бъди активен“ за популяризиране здравословния начин на живот. Проявата е част от Европейска седмица на спорта.
     В инициативата за Община Кюстендил участваха в различни събития 770 ученици и 327 учители/родители от общо 6 учебни заведения.
Община Кюстендил подкрепя учебните заведения в града, като осигурява финансови награди. Средствата са предвидени единствено за закупуване на спортни стоки за часовете по ФВС.
      Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 09.11.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Килийното училище.

 
07.11.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 07.11.2017г.

до: Йонко Канев Йовчев, Костадин Божиков Гинов, Биляна Благоева Христова, Валентина Димовска, Александар Наковски, Деян Станойковски, Душко Кюмбев, Владимир Стефанович, Воислав Кръстевски, Ненад Спасовски

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 538

© 2017 Община Кюстендил