Начало
20.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

До Владимир Лазаров Илиев, собственик на апартамент №3, ет. 3, ул. „Спасовица“ №2
До Йоана Василева Цветанова, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №4
До Живко Методиев Гошев, собственик на апартамент №5, ет. 3, ул. „Спасовица“ №4
До Димитър Георгиев Кръстев, собственик на апартамент №6, ет. 3, ул. „Спасовица“ №4
До Богомил Методиев Иванов, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №8
До Даниел Сашов Петров, Райна Ангелова Петрова и Мария Сашова Петрова, собственици на апартамент №2, ет. 1, ул. „Спасовица“ №8
До Калина Георгиева Митова и Георги Давидков Митов, собственици на апартамент №6, ет. 3, ул. „Спасовица“ №8
До Александър Борисов Гогев, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №10
До Анета Борисова Гъркова-Джорджевич и Верка Борисова Гъркова, собственички на апартамент №3, ет. 3, ул. „Спасовица“ №10

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със заявление вх. №УТ1584/06.10.2017 г. Боян Методиев Кирков и Симеон Методиев Кирков са внесли за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - „За обществено жилищно строителство” и УПИ I-3322, квартал 74 по плана за регулация на гр. Кюстендил и изменение на плана за застрояване в обхвата на новообразуван УПИ I-1715, 1704, кв. 74.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил