07.11.2017

     Със Заповед № РД-00-1004/06.11.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 15.11.2017 година от 14,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещениe, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Помещение за магазин за продажба на хранителни, плодове и зеленчуци и други стоки /№13/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5, с адрес: гр.Кюстендил на площад “Първи май“, състоящо се от 23,00 м2 търговска площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2.Сектор №2 – търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 2/два/броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №5 и №6 съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81м2. складова, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
3.Сектор №1 – регистрирани земеделски производители на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 25 /Двадесет и пет/ броя преместваеми съоръжения /маси/ с номера №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №21, №22, №23, №25, №26 и №27 съгласно приложена схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находящи се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 1,5 м2 площ на маса с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
Цената за складова и помощна площ за обект №2 е 35% от цената за търговска площ.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 22.11.2017 година от 14,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 14.11.2017 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 21.11.2017 година.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил