Начало
07.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до
                                    
ДИМИТЪР ВАСИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №25
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВЕНЕРА КИРИЛОВА АПРИЛОВА
УЛ. ХИСАРЛЪКА №26
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

   Община Кюстендил, на основание чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-00-632/03.07.2017г. на Кмета на Общината е одобрен проект  за подробен устройствен план-  план за застрояване (ПУП – ПЗ)  за ПИ №84.1, по плана на новообразувани имоти по § 4 от ПЗР ЗСПЗЗ  на местност Грамаге, земл. с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386 при спазване на устройствени показатели отговарящи за устройствена зона „жилищна с малка височина”за промяна на предназначението на територията на имота от земеделска земя в неземеделска- ,, за жилищна територия”.
  Възложители  на проекта за ПУП-П3 са Нарцис Пантелеев Каймакански, Мария Нарцис Каймаканска и Полина Нарцис Каймаканска от гр. Кюстендил.
   Проектът се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
   В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил от заинтересуваните лица по реда на чл.215 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил