Начало
11.05.2017
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД  СТАРТА НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-1.001-039 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД КЮСТЕНДИЛ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“ 
 
Община Кюстендил организира  Встъпителна пресконференция на 16.05.2017 г. от 11:00 ч. в залата на Община Кюстендил с адрес град Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 във връзка с  във връзка със започване работата по проект: BG16RFOP001-1.001-039 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД КЮСТЕНДИЛ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“.

 
Участие в пресконференцията ще вземат – г-н Петър Паунов - кмет на Община Кюстендил, инж. Росица Плачкова - зам. кмет "Инвестиционна политика" на Община Кюстендил и г-жа Мария Георгиева - ръководител на екипа за управление на проекта.
Обща стойност на проекта е 4 688 751,23 лв., от които 3 985 438,56 лв. финансирани от Европейския фанд за регионално развитие /ЕФРР/ и 703 312,67 лв. национално финансиране.
Проектът стартира на 07.12.2016 година и трябва да приключи на 07.09.2018 година.
Чрез реализирането на проекта ще се изградят и възстановят зони за обществен отдих в това число паркове, зелени площи, детски площадки, градски площади. Ще бъдат изградени нови и възстановени износените физически елементи на градската среда, като ще се акцентира на подобряване на връзките над реката минаваща през централната градска част на града. В обновените участъци ще бъде рехабилитирана уличната мрежа и ще се монтира енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и борба с престъпността. Чрез подобряването на средата за градски отдих ще се подобри и културнотуристическия продукт, което от своя страна ще подобри възможностите за семейното хотелиерство, което се явява традиционен отрасъл в района. 
Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на целите на градската политика в България, и по конкретно на Тематична цел 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност” заложена в ОПРР 20142020. Проектът също така съвпада с инвестиционен приоритет "Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума". Чрез проектното предложение ще се постигне ефективно подобряване на физическата среда и качеството на живот в община Кюстендил. Като специфични цели може да се посочи:
 Благоустрояване на паркова зона парк Галерията;
 Обновяване на физическата среда по поречието на река Банщица;
 Изграждане на улица и парцел за озеленяване (УПИ VII) в квартал 270.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил