Начало
24.04.2017
О Б Я В Я В А

На основание Заповед № РД -00-325/ 19.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
1.Урегулиран поземлен имот ІІІ - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, с площ 6121.00 (шест хиляди сто двадесет и един) кв. метра, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил. Имотът е идентичен с поземлен имот с № 000117 по КВС на с. Скриняно, образуван при разделяне на имот № 000039- начална тръжна цена 14940 лева, без ДДС.

ІІ. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1.Учредяване право на строеж за изграждане на сграда за обслужващи дейности, със застроена площ 100.00 кв.м. и РЗП 135 кв.м, в застроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.66 по КККР на гр.Кюстендил, с площ 3143.00 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начина на трайно ползване: Високо застрояване (над 15m); Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: 2270; квартал: 125, парцел І, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул.”Добрич” № 1- начална тръжна цена 21800 лева, без ДДС.

Търга ще се проведе на 09.05.2017 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 16.05.2017 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 05.05.2017 год., включително и до 12.05.2017 год., включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 05.05.2017 год., включително и до 12.05.2017 год. включително – за повторния търг.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил