Начало
07.04.2017

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:
1.    Акушерка/Медицинска сестра – 0,5 щ. бр.;
2.    Медиатор – 0,5 щ. бр.;

Лицето за длъжност Акушерка/Медицинска сестра се назначава на трудов договор до завръщане на титуляра на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Лицето за длъжност Медиатор се назначава на трудов договор на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

За обявените длъжности в „Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

1.    Акушерка/Медицинска сестра – 0,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1)    Завършено медицинско образование;
2)    Образователно-квалификационна степен – „Специалист”;
3)    Специалност – медицинска сестра, акушерка, медицински фелдшер;
4)    Професионален опит – не се изисква;
5)    Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)    Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър/медиатор или социален работник;
2)    При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на ЦУРДР;
3)    Провеждане на здравно консултиране на родители на деца от 0 до 7 год., включително и работа на терен;
4)    Подпомагане на дейността на педиатъра при осъществяването на консултативни прегледи на децата.
5)    Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
6)    Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР;
7)    Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, и подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
8)    Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с потребителите, съвместно с другите специалисти от ЦУРДР;
9)    Създаване и поддържане на база данни относно потребителите на Центъра;
10)    Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите по проекта;
11)    Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
12)    Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР;

2. Медиатор – 0,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1)    Завършено средно образование;
2)    Да са родители на деца с увреждане - „експерти от опит”  или да имат медицинска квалификация;
3)    Професионален опит – не се изисква
4)    Ще се счита за предимство:
- да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование, предучилищна подготовка или социално включване на деца и семейства в риск;
- да познават местните уязвими общности в община Кюстендил, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
- да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)    Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
2)    Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на„Център за услуги за ранно детско развитие”;
3)    Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
4)    Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;
5)    Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
6)    Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в „Център за услуги за ранно детско развитие”;
7)    При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;
8)    Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
9)    Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
10)    Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от „Център за услуги за ранно детско развитие”;
11)    Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
12)    Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;
13)    Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

-    Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
-    Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
-    Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
-    Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
-    Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
-    Да притежават компютърна грамотност;
-    Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

Начин на провеждане на подбора:

1.    Обявление;
2.    Подбор по подадените документи;
3.    Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец;
- Автобиография - по образец;
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 10.04.2017 г. до 17:00 часа на 28.04.2017 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30 или 078/55-11-31

ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 02.05.2017 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил