Начало
05.04.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №454, прието на заседание проведено на 31.03.2017 г. с Протокол №19, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,,Определяне на трасе на водопровод за претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци“ в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС".

      Трасето започва от хранителната тръба на резервоар „Радловци” на кота 710, преминава през имоти с номера 000106, 000107 / полски пътища – общинска публична собственост/ и ПИ 000135– общинска частна собственост по КВС на  з-ще с. Радловци, общ. Кюстендил и достига до ПИ 000132.

      Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална извадка от КВС, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

      Възложител на проекта е Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил