Начало
13.03.2017
Съобщение  по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
До Иванка Борисова Хаджийска и Пламен Живков Хаджийски от гр. Кюстендил, ул. „Ракла” №16 и Кирил Драганов Михайлов от гр. Кюстендил, ул. „Людмил Янков” №40а

     На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-111/08.02.2017 г. на Кмета е одобрен проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 51.41, местност Ръжеве, землище на с. Богослов с ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюстендил от плана на новообразуваните имоти, за промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – за нискоетажно жилищно строителство.
     Възложител на проекта е Мартин Иванов Иванов.
    В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил