Последни новини

14.06.2016
Продължава...
 
test
01.06.2016
Obshtina Kustendil.
 
30.09.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил съобщава на:
-  собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Драгоман” №2, вх. А -  Георги Стоянов Биджов - апартамент №2, ет. 1, Сеслав Димитров Помпулуски -  ап. 6, ет. 3, Даниела Кирилова Харизанова- ап. 7, ет. 4, Антоанета Кирилова Харизанова – ап. 7, ет.4, Добринка Йорданова Йовчева – ап. 7, ет. 4
-    собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Клокотница” №3, вх. Б
Любка Емилова Колева, ап. 3, ет. 2, Румен Иванов Димитров, ап. 5, ет. 3, Костадин Димитров Костадинов, ап. 7, ет. 4
-    собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Клокотница” №5, вх. В
Цветан Стоянов Евтимов – ап. 5, ет. 3,
че със Заповед №РД-00-894/10.08.2015 г. е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-1169,  квартал 144 по плана за регулация на гр. Кюстендил.
Продължава...
 
30.09.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил съобщава на:
-  собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Драгоман” №2, вх. А -  Георги Стоянов Биджов - апартамент №2, ет. 1, Сеслав Димитров Помпулуски -  ап. 6, ет. 3, Даниела Кирилова Харизанова- ап. 7, ет. 4, Антоанета Кирилова Харизанова – ап. 7, ет.4, Добринка Йорданова Йовчева – ап. 7, ет. 4
-    собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Клокотница” №3, вх. Б
Любка Емилова Колева, ап. 3, ет. 2, Румен Иванов Димитров, ап. 5, ет. 3, Костадин Димитров Костадинов, ап. 7, ет. 4
-    собствениците на апартаменти с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Клокотница” №5, вх. В
Цветан Стоянов Евтимов – ап. 5, ет. 3,
че със Заповед №РД-00-894/10.08.2015 г. е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-1169,  квартал 144 по плана за регулация на гр. Кюстендил.
Продължава...
 
06.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

              
„Община Кюстендил постигна общата цел на проектното предложение по проект „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“, съгласно Договор BG161PO001/5-02/2012/012 за предоставяне на безвъзмез-дна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013), При-оритетна ос 5: „Техническа помощ”, а именно: укрепване на капацитета на Община Кюс-тендил за успешно участие в оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020 г. чрез постигане на пълна проектна готовност за подобряване на градската среда, образователна и културна инфраструктура в гр. Кюстендил”. Това обяви заместник-кметът на общината инж. Росица Плачкова по време на заключителната пресконференция, проведена на 02.07.2015г. в заседателната зала на Община Кюстендил.                   

Изборът за най-добро обемно-пространствено решение и за предложените мерки за всеки един от обектите е направен въз основа на проведеното широко обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни и граждани от гр. Кюстендил.                   

Изработени са инвестиционни проекти във фаза: работен проект с обобщена коли-чествено стойностна сметка за всеки от обектите от:
Продължава...
 
11.11.2013


СЪОБЩЕНИЕ

Община Кюстендил е конкретен бенефициент и изпълнява проект„Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“, съгласно Договор BG161PO001/5-02/2012/012 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013), Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”. В периода 2014-2020 г. по друга схема на същата оперативна програма ще се финансира изпълнението на заложените в проектопредложението инвестиционни проекти.

Кандидатстването ще става с изработени технически или работни проекти, условно разделени в три направления:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 81 82 Следваща > Последна >>

Резултати 649 - 654 от 654

© 2022 Oбщина Kюстендил