Последни новини

09.02.2018

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА

 
В Община Кюстендил се набират документи за подпомагане на семейства и лица с репродуктивни проблеми със средства в размер до 3 000 лв.
Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.
 
Продължава...
 
09.02.2018

Уведомление за инвестиционно намерение по Проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) и подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ) на с. Коняво, общ. Кюстендил и информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

 

 
09.02.2018

Уведомление за инвестиционно намерение по Проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк гр. Кюстендил, местност "Белия камък", землище гр. Кюстендил и информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

 
08.02.2018

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кюстендил по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - 08.02.2018 г., може да видите тук.

 
07.02.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


Във връзка с противоречиви указания на Министерството на земеделието, храните и горите в разрез с Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти относно спешно усвояване на повредена от корояди и абиотични фактори дървесина Община Кюстендил прекратява набирането на предложения за директна продажба на стояща дървесина на корен за следните обекти:

 

Продължава...
 
07.02.2018

     Със Заповед № РД-00-97/02.02.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.02.2018 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Терен находящ се в гр. Кюстендил, в УПИ I, кв. 389 на Колушко дере за поставяне на преместваем обект за плод и зеленчук с площ от 50,00 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

Продължава...
 
05.02.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


Община Кюстендил набира предложения за директна продажба на стояща дървесина на корен с цел спешно усвояване на повредена от корояди и абиотични фактори дървесина по предписание на РДГ Кюстендил за следните обекти:

 

Продължава...
 
05.02.2018

Уважаеми съграждани, община Кюстендил Ви уведомява, че от днес 05.02.2018г. до 30.04.2018г. може да заплатите местните си данъци и такси с 5% отстъпка.
Сумите могат да бъдат внесени в брой и на ПОС терминал на касите на отдел „Местни приходи“, намиращ се на ул. „Христо Смирненски“ № 1, а също така по банков път, с пощенски запис или Интернет чрез дебитна/кредитна карта.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 41 - 48 от 654

© 2022 Oбщина Kюстендил