Последни новини

16.02.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

До наследниците на Кирил Тасев Казачки, бивш жител на с. Жиленци, общ. Кюстендил, собственици на част от имот 60, кв. 14 по плана за регулация на с. Жиленци - Светла Тончева Яньова, Теменужка Илиева Радованова, Димка Кирилова Томова и Валентина Иванова Киркова
До Оля Кирилова Миланова, собственичка на имот 63, кв. 14 по плана за регулация на с. Жиленци
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме Заповед №РД-00-49/22.01.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За градина”, квартал 14 по плана за регулация на с. Жиленци, общ. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ИПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ III-272, IV-272, V-274, VI-274, VII-274, VIII-274, IX-274, X-274 и XI-274, кв. 14.
Възложители на проекта са Теменужка Александрова Димитрова и Орлин Владимиров Велинов.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ╒ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 
Община Кюстендил спечели конкурса „Най-зелена община“ с информационно-образователна кампания за реци
15.02.2018

14.02.2018 г. – Община Кюстендил спечели конкурса „Най-зелена община“ на „Екопак България“ АД за 2017 г. Проектът, който получи приза в категория „Средна община“, представлява информационна кампания за гражданите в община Кюстендил. Целта е по-добро осъзнаване и разбиране на ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки, последващото им оползотворяване и водещите от това ползи за домакинствата. Не случайно посланието на общината към гражданите е „Платил си! Ползвай го!“. Кампанията ще започне с отпечатване на информация на гърба на данъчните съобщения. В рамките на една година общинската администрация ще организира редица разяснителни беседи и срещи с граждани и председатели на етажни собствености. Планирано е пилотно да бъдат включени блоковете получили БФП по НПЕЕМЖС и по ОПРР 2014-2020. В близост до блоковете с въведени мерки за енергийна ефективност ще бъдат разположени защитени от кражба контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Във всеки вход ще бъдат монтирани информационни табла.

 

Продължава...
 
14.02.2018

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, може да видите тук.

 
14.02.2018

      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №700 , прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 25.01.2018г., Протокол №29 , Общинския съвет, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ:
Промяна на начина на територията на трайно ползване на ПИ 41112.25.37 и промяна на предназначението от „земеделска” в „неземеделска” с НТП – „За автокъща и гаражи” .

Продължава...
 
14.02.2018

      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-128/07.02.2018 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
Да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация (ИПУП – ПР) , подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП – ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхвата на:
ПИ 41112.503.4344 по действащата Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, попадащ в кв.316 по плана за регулация на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Юлиан Павлов Йорданов от гр. Кюстендил.
Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
14.02.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №701, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г. , Протокол №29 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно строителство” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е с обхват поземлен имот №76.174 от плана на новообразуваните имоти за местност Влахов дол, землище на с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 

Продължава...
 
14.02.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №702, прието на заседание на Общинския съвет-Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г. и Протокол №29 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №010017, местност ,,Кортовица”, в землището на с. Горна Брестница с ЕКАТТЕ 16141, Община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от ,,земеделска” в ,,неземеделска”- за стопанска сграда и гараж и съобразен със изискванията на чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи отговарящи на устройствената зона с малка височина (Жм).

Продължава...
 
13.02.2018

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил - 2018г и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проектът и мотивите към него, можете да видите тук.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 25 - 32 от 654

© 2022 Oбщина Kюстендил