Начало arrow Туризъм arrow Информация за хотелиери и ресторантьори
Информация за хотелиери и ресторантьори
20.07.2016
Информация за хотелиери и ресторантьори

І. Общи положения

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.
Категоризацията се извършва от министъра на туризма и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица - за видовете обекти и категории, посочени в същия този закон.

Хотелиерство или ресторантьорство може да извършва лице, което отговаря на следните условия:

Първо, то е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
Второ, не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
Трето, има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.
Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище.

ІІ. Правомощия на Кмета на Община Кюстендил за категоризация на туристически обекти

Кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице определя категорията на туристическите обекти по предложение на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти (ОЕККТО):

1.    За местата за настаняване, както следва:
а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 2;
в) семейни хотели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 1;
г) хостели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 2;
д) пансиони - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 3;
е) почивни станции - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 4;
ж) стаи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 5;
з) апартаменти за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 6;
и) къщи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 7;
к) бунгала - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 8;
л) къмпинги - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 9;
2. За самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди"

ІІІ. Туристически обекти, които не подлежат на категоризиране

Обекти, които не подлежат на категоризиране, на основание чл. 120 от Закона за туризма:

 1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
 2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
 3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект.

ІV. Туристически данък

На основание чл. 57, ал. 1 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил, приета с Решение №764 от 31.01.2011 г.  на Общински Съвет – Кюстендил, лицата осъществяващи туристическа дейност в местата за настаняване на територията на Община Кюстендил дължат следния туристически данък в зависимост от категорията на мястото за настаняване, считано от 31 януари 2011 г., както следва:
•    категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка;
•    категория 2 звезди – 0,40 лв. за нощувка;
•    категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка;
•    категория 4 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
•    категория 5 звезди – 0,70 лв. за нощувка.
Размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка за съответната категория на туристическия обект.
Дължимият туристически данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Плащането на туристическия данък се извършва в Отдел „Местни приходи” към Община Кюстендил на адрес гр. Кюстендил, ул. Христо Смирненски №1

V. Задължения на лицата, осъществяващи хотелиерска дейност

Задължение за водене на регистър

Всички лица, които извършват хотелиерска дейност, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.
Регистърът се утвърждава от министър на туризма и се публикува на страницата на Министерството на туризма.

Образец на регистър за настанените туристи


Задължение за подаване на справка-декларация

Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в Община Кюстендил за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация за броя на реализираните нощувки
, за които се дължи туристически данък при условията и реда на Закона за местните данъци и такси.

Образец на справка- декларация за броя на реализираните нощувкиУказания за работа с хотелски регистър и справка-декларация по чл. 116, ал. 1 и 3 от Закона за туризма и декларация по чл.61р, ал. 5 за облагане с туристически данък от Закона за местните данъци и такси


VІ. Санкции на лицата, осъществяващи хотелиерство при неспазване на разпоредбите на Закона на туризма и Закона за местните данъци и такси

Съгласно разпоредбите на чл. 213 от Закона за туризма:

При неводене на регистър за настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки
, хотелиерът се наказва с глоба в размер на 1 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 5 000 лева.

В случай на неводене на регистъра по указания начин, хотелиерът се наказва с глоба в размер на 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3 000 лева.

Хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 3 000 лева.

Съгласно чл.127, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, при неспазване на разпоредби по този закон извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.
 

© 2021 Oбщина Kюстендил