Начало arrow Туризъм arrow Консултативен съвет по въпросите на туризма
Консултативен съвет по въпросите на туризма
20.07.2016

Консултативен съвет по въпросите на туризма (КСВТ)

   Консултативният съвет по въпросите на туризма към Кмета на Община Кюстендил се създава на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за туризма.
   Председател на Консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице (съгл. чл. 13, ал. 2 от ЗТ).
  Кметът на общината със заповед определя броя и поименния състав на членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма при спазване на изискванията на чл. 13, ал. 3 от Закона за туризма. В състава на Съвета участват представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, от една страна, и на туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма от друга страна. Редът и начинът за определяне на представителите на музеите, физическите и юридическите лица в Консултативния съвет по въпросите на туризма се посочват в Правилник за организацията и дейността му, утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил.

  Поименен състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма, определен със Заповед №РД-00-257 от 15.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Светослав Димитров Василев – зам.-кмет „Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт”
СЕКРЕТАР:
Деница Любомирова Димитрова – началник на отдел „Туризъм”
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Владислав Руменов Паунов – общински съветник;
2. Росен Асенов Димитров – общински съветник;
3. Офелия Василиева Димова – ст. експерт „Спорт”
4. Юлия Тодорова Иванчева – началник-сектор „Протокол и връзки с обществеността”, Община Кюстендил;
5. Лила Кръстева Бояджиева – гл. експерт „Подготовка и управление на проекти”, Община Кюстендил;
6. Димитринка Иванова Укалска – началник-отдел „Култура и духовно развитие”, Община Кюстендил;
7. Ирина Филипова Велкова – гл. експерт „Екология, Община Кюстендил;
8. Стоян Любомиров Дертлийски – гл. специалист „Лицензиране и категоризиране”, Община Кюстендил;
9. Валентин Димитров Дебочички – директор на Регионален исторически музей, град Кюстендил;
10. Румяна Василева Симеонова – директор на Професионална гимназия по туризъм „Н. Й. Вапцаров”, град Кюстендил;
11. Мая Иванова Андонова – председател на УС на сдружение „Съвет по туризъм”;
12. Валентин Георгиев Христов – зам.-председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата;
13. Христо Михайлов Абаджиев – председател на УС на ТД „Осогово”;
14. Жулиета Николова Давчева – генерален мениджър на хотел „Стримон Спа Гардън”;
15. Борислав Иванов Крумов – представител на туристическа агенция „Травеленд”;
16. Даниела Огнянова Стоянова – изпълнителен директор на Регионална занаятчийска камара;
17. Д-р Живко Иванов Неделчев – директор на „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс”АД, филиал Кюстендил;
18. Николай Данчев Дочев – ръководител на Съвместен технически секретариат, Програма ФАР, град Кюстендил.

 

Заповед № РД-00-257 от 15.03.2016г. за определяне на поименния състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма

  На основание чл. 13, ал. 7 от Закона за туризма, кмета на общината утвърждава Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма.

Правилник за дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Кюстендил

(утвърден със Заповед № РД-00-258 от 15.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил)

 

© 2021 Oбщина Kюстендил