Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти arrow Общински план за развитие
Общински план за развитие

  Общински план за развитие на Община Кюстендил за периода 2014 - 2020 г.:
- част 1 може да видите тук;
- част 2 може да видите тук.

   Предварителна оценка на общински план за развитие на Община Кюстендил за периода 2014 - 2020 г. може да видите тук.

   Решение № 871 на ОбС Кюстендил, с което се приема Общински план за развитие за периода 2014 - 2020 г. може да видите тук.

 
--------------------------------------------------------------   Община Кюстендил е бенефициент по проект „Разработване и въвеждане на мониторинг при изпълнение на политики от общинска администрация Кюстендил” реализиран в рамките на Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”.
    В рамките на проекта е изготвен Общински план за развитие на община Kюстендил за периода 2014 – 2020 г. 
   Работния вариант на плана подлежи на промяна до приемането му от Общински съвет – Кюстендил, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие.
   Екипа за управление на проекта приема корекции и коментари по Общинския план за развитие на община Kюстендил за периода 2014 – 2020 г. на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Проекта може да видите тук

Проект_ОПР_КЮСТЕНДИЛ_2014_2020


.............................................................................
 
   Планът за развитие на община Кюстендил за периода 2007 – 2013 г. е разработен на основание чл. 14 от Закона за регионално развитие, обн. ДВ. бр. 14 от 20 февруари 2004 г. и в съответствие с Методическите указания за разработване на общинските планове за развитие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. юли 2004 г.
   Настоящият план за развитие на община Кюстендил се намира в преки отношения на координация и субординация с останалите планови и програмни документи за регионално развитие. Връзката на плана с Националната стратегия за регионално развитие (2005 г.-2015 г.) е осигурена чрез съобразяване на плана с предвижданията на Националната стратегия, а с Областната стратегия за развитие на Кюстендилска област - чрез съгласуване на приоритетите на плана с тези в посочения стратегически документ.

Визия за развитие на община Кюстендил:
Община Кюстендил - привлекателно място за живот, труд и отдих, с развита икономика, модерни и разнообразни форми на туризъм, с екологично селско стопанство, балнеоложки и културен център с международно значение.

Приоритети за развитие на община Кюстендил:

Приоритет 1: Подобряване конкурентноспособността на местната икономика (селско стопанство, лека промишленост и туризъм) чрез модернизация и обновяване на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации, повишаване на достъпа до информация и знание.
Приоритет 2: Създаване на устойчива заетост, насърчаване на равните възможности, включително за младежите, подобряване на връзките „град – село” за интегрирано местно развитие.
Приоритет 3: Подобряване и развитие на инфраструктурата в община Кюстендил, като фактор за привличане на инвестиции, задържане и привличане на младите хора, усъвършенстване на бизнес-средата и възможностите за развитие на алтернативен туризъм.
Приоритет 4: Опазване на културното и природно наследство, устойчиво и щадящо околната среда използване за развитие на туризъм, развитие на подходяща социална среда и възможности за културно и образователно развитие в община Кюстендил
Приоритет 5: Усъвършенстване на институционалния капацитет на публични власти, организации и институции за съвместно местно развитие.

 

 

© 2023 Oбщина Kюстендил