02.03.2018

Съобщение №94-00-1199/02.03.2018 г.

ДО
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАТУСКИ
УЛ. ,,ДРАГОМИР” №5
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЗМЕЙКОВА
УЛ. ,,ДРАГОМИР” №5
ГР. КЮСТЕНДИЛ

АДРИАНА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА
БУЛ. ,,ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” №50
ВХОД ,,Б”, ЕТАЖ 2, АП. №2
ГР. С О Ф И Я

ЛОРА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА
Ж. К. . ,,НАДЕЖДА ІІ” №233, ЕТАЖ 15, АП. №88
ГР. С О Ф И Я

Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Реконструкция на едноетажна постройка”, находящ се в съсобствен урегулиран поземлен имот ХV - 3411, кв. 70 по плана на гр. Кюстендил, с административен адрес: ул. ,,Драгомир” №5, гр. Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-1087/07.12.2017 г., на основание чл. 223, ал. 1, т. 8, чл. 225 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет – страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

 
Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил