Начало
27.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ДС-20-39/06.02.2018 г., с която областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 на местност Караджа бунар – Хисарлъка в землището на гр. Кюстендил, в изпълнение на Решение №309 от 14.10.2009 г. на Административния съд – Кюстендил, за имоти с номера 41112.86.10, 41112.86.11 и 41112.86.12. Новообразувани имоти №41112.86.10 и № 41112.86.11 в регистъра към плана се записват на наследници на Георги Димев Кисьов, а ПИ №41112.86.12 се записва на „неустановен собственик“.

Планът и придружаващата го документация се намират в община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” бр.17 от 23.02.2018 г. Жалби срещу одобрения план на навообразуваните имоти могат да се подават чрез областния управител на област Кюстендил пред Административния съд - Кюстендил в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил