21.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвен предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на кв. „Румена Войвода”, град Кюстендил се организира:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предварителния проект за ПУП-ПРЗ на кв. „Румена Войвода”, град Кюстендил, което ще се проведе на 06.03.2018 г. от 17.00 часа в сградата на Килийното училище на ул. „Крум Лекарски" №6 в град Кюстендил.

 

 

Проектоплана е разгласен и е публикуван на интернет страницата на общината по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията.
На общественото обсъждане ще се разгледат всички направени пис-мени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план постъпили в общинска администрация-Кюстендил. Заинтересованите лица ще могат да зададат своите въпроси на експерти по устройство на територията към Община Кюстендил и на проектантите-изготвили плана.

 

 

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил