Начало
14.02.2018

      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №700 , прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 25.01.2018г., Протокол №29 , Общинския съвет, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ:
Промяна на начина на територията на трайно ползване на ПИ 41112.25.37 и промяна на предназначението от „земеделска” в „неземеделска” с НТП – „За автокъща и гаражи” .

Конкретизиране на устройствените параметри за застрояване, съобразени с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на устройствена зона предимно производствена, „Пп”:
• начин на застрояване – свободно
• максимална височина - до три етажа/до 10 м/.
• плътност на застрояване – от 40% до 80%
• озеленена площ – минимално 20% до 400%, като една трета от неяя трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) –от 1,0 до 2,5
в обхвата на ПИ 41112.25.37 местност ,,Жабокрътски рид” от КККР на гр. Кюстендил, Община Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проекта за ПУП-П3 e Петър Василев Гаджев от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил