Начало
14.02.2018

      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-128/07.02.2018 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
Да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация (ИПУП – ПР) , подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП – ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхвата на:
ПИ 41112.503.4344 по действащата Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, попадащ в кв.316 по плана за регулация на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Юлиан Павлов Йорданов от гр. Кюстендил.
Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил