Начало
14.02.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №701, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г. , Протокол №29 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно строителство” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е с обхват поземлен имот №76.174 от плана на новообразуваните имоти за местност Влахов дол, землище на с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ52/10.01.2018 г. от Здравка Борисова Начева.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил