Начало
14.02.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №702, прието на заседание на Общинския съвет-Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г. и Протокол №29 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №010017, местност ,,Кортовица”, в землището на с. Горна Брестница с ЕКАТТЕ 16141, Община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от ,,земеделска” в ,,неземеделска”- за стопанска сграда и гараж и съобразен със изискванията на чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи отговарящи на устройствената зона с малка височина (Жм).

С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ1921/05.12.2017 г. от Светослава Димитрова Таскова.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил