12.02.2018

Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

    Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следната длъжност:

1. Социален работник – 1 щ. бр.

 

    Служителя се назначава на трудов договор на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до 31.12.2018 г.

За обявената длъжност в „Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), с която ще бъде сключен трудов договор, може да бъде наемано лице, което отговаря на следните изисквания:

1. Социален работник – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3) Специалност – социални дейности, психология, социология, педагогика или придобита педагогическа правоспособност, хуманитарни и стопански науки;
4) Професионален опит – не се изисква;
5) Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- добро познаване на Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
- да притежава компютърна грамотност.

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1) Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
2) Проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги/дейности в „Център за услуги за ранно детско развитие”, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете;
3) Оказване на методическа подкрепа на служителите на Центъра и изготвяне на общ график за дейността им;
4) Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова работа с потребителите на Центъра;
5) Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на потребителите на Центъра;
6) Изготвяне на графици за провеждане на групова и индивидуална работа с потребители, както и за работата на терен;
7) Посещения в домовете на потребителите и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
8) Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
9) Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Центъра;
10) Създаване и поддържане на база данни относно потребителите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
11) Организиране на екипните срещи на специалистите по проекта;
12) Организиране и участие в периодични срещи с екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
13) Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали, относно същността на услугите, в които участва.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:

- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
- Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
- Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
- Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
- Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
- Да притежават компютърна грамотност;
- Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

Начин на провеждане на подбора:
1. Обявление;
2. Подбор по подадените документи;
3. Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец;
- Автобиография - по образец;
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 13.02.2018 г. до 17:00 часа на 28.02.2018 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30 или 078/55-11-31

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 02.03.2018 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил