Начало
22.01.2018

ОБЯВА
За обществеността

От Петър Паунов – Кмет на Община Кюстендил
гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1
Пълен пощенски адрес – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1
Телефон, факс и електронна поща (е-mail):087/ 55 11 66
факс: 078/55 10 04
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител - Петър Паунов – Кмет на Община Кюстендил
Лице за контакти: Ирина Велкова – гл. експ. „Екология“
има следното инвестиционно предложение:
„Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2018-2022 година“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението
Генералните стратегически цели на общината по отношение на опазване и околната среда и ефективното управление на природните ресурси са следните:
1) Усъвършенстване на системата за управление на ТБО
2) Опазване и поддържане на биоразнообразието на защитените територии в областта
3) Подобряване качеството на въздуха на територията на общината.
4) Инвентаризация на нарушените терени и рисковите територии. Прилагане на мерки за предотвратяване увреждането на компоненти и фактори на околната среда
5) Използване на потенциала за развитие на биологично земеделие за производство на биологично чиста растителна и животинска продукция
6) Ефективно използане и управление на горските ресурси
7) Насърчаване използването на алтернативни източници на енергия
(описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)
2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

Основните цели и приоритети на програмата са изцяло съобразени със стратегията за развитие на Община Кюстендил.

3. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Програмата е разработена за цялата територия на община Кюстендил.

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;
Не приложимо.
5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;
6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Проекта на програмата може да видите тук

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил