Начало
07.02.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


Във връзка с противоречиви указания на Министерството на земеделието, храните и горите в разрез с Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти относно спешно усвояване на повредена от корояди и абиотични фактори дървесина Община Кюстендил прекратява набирането на предложения за директна продажба на стояща дървесина на корен за следните обекти:

 

Обект № 18001, включващ следните отдели/подотдели 345 „а“, „з“, „ц“, „в1“, „г1“, „к1“, 346 „в“, „л“, „с“, „о“, „ж1“, „р1“, „ц1“, „з2“, „к2“, представляващи горски имоти с №№000004, 000008, 000016, 000018, 000020, 000021, 000031, 000054, 000057, 000058 в землището на с. Горна Брестница с прогнозен обем 8079 м3 лежаща маса.

Обект № 01802, включващ следните отдели/подотдели 343 „ю2“, „ч2“, „ш2“, „у2“, „н2“, „щ2“, “т1“, „п1“, „м2“, „с“, представляващи горски имоти с №№ 000002, 000006, 000011, 000049, 000018, 000050 в землището на с. Горна Брестница с прогнозен обем 1425 м3 лежаща маса.

Обект № 18003, включващ следните отдели/подотдели 344 „н1“, „б1“, „г1“, „з1“, „б“, „ж“, „г“, „х1“, представляващи горски имоти с №№ 000003, 000004, 000026, 000049, 000027, 000029, 000054, в землището на с. Горна Брестница с прогнозен обем 1692 м3 лежаща маса.

Посочените обекти ще бъдат възложени чрез тръжна процедура по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил