Начало
07.02.2018

     Със Заповед № РД-00-97/02.02.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.02.2018 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Терен находящ се в гр. Кюстендил, в УПИ I, кв. 389 на Колушко дере за поставяне на преместваем обект за плод и зеленчук с площ от 50,00 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

     За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
      При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 19.02.2018 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
      Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
     Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 09.02.2018 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 16.02.2018 година.

 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил