Начало
05.02.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


Община Кюстендил набира предложения за директна продажба на стояща дървесина на корен с цел спешно усвояване на повредена от корояди и абиотични фактори дървесина по предписание на РДГ Кюстендил за следните обекти:

 

Обект № 18001, включващ следните отдели/подотдели 345 „а“, „з“, „ц“, „в1“, „г1“, „к1“, 346 „в“, „л“, „с“, „о“, „ж1“, „р1“, „ц1“, „з2“, „к2“, представляващи горски имоти с №№000004, 000008, 000016, 000018, 000020, 000021, 000031, 000054, 000057, 000058 в землището на с. Горна Брестница с прогнозен обем 8079 м3 лежаща маса на стойност 125880,92 лв. (сто двадесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева и деветдесет и две стотинки) без включен ДДС.

Обект № 18002, включващ следните отдели/подотдели 343 „ю2“, „ч2“, „ш2“, „у2“, „н2“, „щ2“, “т1“, „п1“, „м2“, „с“, представляващи горски имоти с №№ 000002, 000006, 000011, 000049, 000018, 000050 в землището на с. Горна Брестница с прогнозен обем 1425 м3 лежаща маса на стойност 25997 лв. (двадесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева) без включен ДДС.

Обект № 18003, включващ следните отдели/подотдели 344 „н1“, „б1“, „г1“, „з1“, „б“, „ж“, „г“, „х1“, представляващи горски имоти с №№ 000003, 000004, 000026, 000049, 000027, 000029, 000054, в землището на с. Горна Брестница с прогнозен обем 1692 м3 лежаща маса на стойност 27257 лв. (двадесет и седем хиляди двеста петдесет и седем лева) без включен ДДС.

Желаещите подават предложенията си в срок до 16:30 часа на 08.02.2018 година в деловодството на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд № 1.
Същите се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика кандидатът посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, както и номера и наименованието на обекта.
Предложението следва да включва всички необходими документите, както и отделен запечатан плик с надпис „Ценово предложение и номер на Обекта“ за който кандидата участва“.
В случай, че кандидата желае да участва за повече от един обект, документите и ценовото предложение се подават за всеки обект.

Изисквания и образци може да видите тук.

 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил