02.02.2018

     Със заповед № РД-00-98/02.02.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на 13.02.2018 година от 09,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Имот № 032018 в землището на с. Соволяно с размер от 9.089 дка в местност „Карадичовица“, с НТП – нива, Х категория, актуван с Акт за общинска собственост №4565/01.11.2016 година;
Имот № 040013 в землището на с. Соволяно с размер от 6.673 дка в местност „Белуток“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4789/20.10.2017 година;
Имот № 069006 в землището на с. Соволяно с размер от 2.571 дка в местност „Джаро“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4790/20.10.2017 година;
Имот № 069009 в землището на с. Соволяно с размер от 4.157 дка в местност „Джаро“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4791/20.10.2017 година;
Имот №078041 в землището на с. Берсин с размер от 1.362 дка в местност „Могилата“, с НТП – овощна градина, VІ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4786/20.10.2017 година.
Имот № 046028 в землището на с. Драговищица с размер 8,960 дка в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост № 4796/07.11.2017г.
Имот № 046022 в землището на с. Драговищица с размер 0,492 дка в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост № 4355/12.04.2016г.
Имот № 046027 в землището на с. Драговищица с размер 1,203 дка в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост № 4795/07.11.2017г.
Имот № 046012 в землището на с. Драговищица с размер 1,860 дка в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост № 4794/07.11.2017г. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 20.02.2018 година от 09,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 09.02.2018г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 12.02.2018г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 16.02.2018г. и се входират до 15,00 часа на 19.02.2018г.Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 09.02.2018 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 19.02.2018 година.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил