Начало
18.01.2018

Съобщение на основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОНЧЕ АНЕВ СЕРБЕЗКИ:
НИКОЛИНА ТОНЧЕВА ЛАЗОВА
УЛ. КОСТАДИН ПОПАНДОВ №4
ГРАД КЮСТЕНДИЛ

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от §31, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Кметът на община Кюстендил е издал Заповед № РД-00-1122/14.12.2017г. с която нарежда, Иван Георгиев Михалков да придобие правото на собственост върху част от поземлен имот /ПИ/ №17680.38.104 с площ от 32 кв.м./ целият състоящ се от 632 кв.м./, в местността ,,Гола Велика”, землище на с. Грамаждано, община Кюстендил.
      Искането за придобиване правото на собственост на цитирания поземлен имот е направено от Иван Георгиев Михалков със заявление вх. №УТ1829/17.11. 2017 г.
      Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил, пред Административния съд – гр. Кюстендил по реда на АПК.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил