Начало arrow Устройство на територията arrow Проекти за подробни устройствени планове
Проекти за подробни устройствени планове
20.12.2017

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ. Проектът обхваща част от местност „Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил, с граници: (юг – северна индустриална зона на гр. Кюстендил и земеделска територия от землището на гр. Кюстендил, север – първокласен републикански път (І-6) гр. София - ГКПП „Гюешево” и земеделска територия от землището на гр. Кюстендил, изток – земеделска територия от землището на гр. Кюстендил и запад – „Соволско шосе”), може да видите тук.

 

Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112, може да видите тук.

 

Предварителен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация на местност Хисарлъка, гр. Кюстендил може да видите тук. и може да видите тук. 

 

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от местност Лозенски механи, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, може да видите тук.

 

Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №31.145, местност ,,Под брега”, землище с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за трасе започващо от последната канализационна шахта/намираща се в западния край на селото и преминаващо през ПИ 0.172/републикански път гр. Кюстендил-гр. Бобов дол/, ПИ47.16 и ПИ 0.295/полски път/ от (КВС), може да видите тук.

 

© 2022 Oбщина Kюстендил