Начало
17.01.2018

      Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) и план за регулация (ПУП - ПР) за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил.

     Обявлението е обнародвано в “Държавен вестник” брой 4/09.01.2018 г.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата на администрацията на Община Кюстендил, ет.1 , стая 19.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПЗ и ПУП - ПР до общинската администрация.

 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил