Начало
10.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на местност, Кандило, землище на град Кюстендил. Проектът обхваща част от местност Кандило, землище гр. Кюстендил, с граници както следва: (от север – земеделска територия – част от местност Кандило, землище гр. Кюстендил, от юг c Гюешево шосе, от изток – строителните граници на град Кюстендил и от запад – земеделска територия от землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил).

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 101/19.12.2017 г.
Проекта се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 21.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта за (ПУП – ПРЗ) до общинската администрация – гр. Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил