Начало
29.12.2017

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО
РУМЕН ИВАНОВ МИТЕВ
УЛ. МЕСТА №17А
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО
МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИТЕВ
УЛ. МЕСТА №17 А
ГР. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил съобщава, че на основание §4к, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28в, ал. 2 от Правилника за прилагане (ПП) на ЗСПЗЗ, е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти за изменение и допълнение на плана на новообразуваните имоти по параграф 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за попълване на имоти на бившите собственици, попадащи в имот ПИ №44183.99.44, 99.56, 99.57, 99.63(полски път) местност ,,Кочине”, землище с. Лозно, ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил, област Кюстендил от Плана на новообразуваните имоти (ПНИ) и за нанасянето на ПИ с проектен с идентификатор № 76.11 в помощен план към ПНИ.
В регистъра към ПНИ новообразувания ПИ №76.11 е записан на Йордан Димитров Чивийски.
Възложител на плановете е Йордан Димитров Чивийски от с. Лозно – наследник на Йордан Анев Чивийски.
Преписката се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд”, стая №19 и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от съобщението до Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил