13.12.2017

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА
ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-00-1083/07.12.2017г.
на Кмета на Община Кюстендил

Р Е Ш И:

ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация при Община Кюстендил кандидатите:

1. АДРИЯНА ЗДРАВКОВА МАТУСКА-ГЕОРГИЕВА
2. МАРГАРИТА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация при Община Кюстендил кандидата:

1. ПЕТЯ ТОДОРОВА НИНОВА

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ: Не притежава изискуемия минимален професионален опит за заемане на длъжността

 

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 21.12.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил - гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет. 2. Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.
Съгласно решение на конкурсната комисия е одобрена следната система за определяне на резултатите от теста, на основание чл.27, ал.3 от НПКДС : Всеки един от трите варианта на тест да съдържа 20 /двадесет/ въпроса; верните отговори на първите 5 /пет/ въпроса се оценяват с по 1 /една/ точка, а верните отговори на останалите 15/петнадесет/ въпроса се оценяват с по 2 /две/ точки. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 35 /тридесет и пет/. До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 26 /двадесет и шест/ точки при решаването на теста.
Съгласно решение на конкурсната комисия минималната оценка за успешно издържал интервюто е не по-ниска от “4”. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 5 от НПКДС.
Съгласно решение на конкурсната комисия е одобрена следната система за определяне на резултатите от конкурса, относителна тежест за преценката качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:
- коефициент “5” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при решаване на теста;
- коефициент “4” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при провеждането на интервюто.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

 

НАДЯ КАРАТОВА
ЗАМЕСТНИК- КМЕТ „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
Назначена със Заповед № РД-00-1083/07.12.2017
на Кмета на Община Кюстендил

 

Обявен на информационното табло в административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 на 13.12.2017г.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил