Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административни услуги по гражданско състояние
Административни услуги по гражданско състояние
 • Удостоверение за раждане – дубликат /без заверка за чужбина/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Удостоверение за раждане – дубликат /със заверка за чужбина/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни

 Многоезичен формуляр А със заверка за чужбина /извлечение от акт за раждане/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни

Удостоверение за граждански брак – дубликат /без заверка за чужбина/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Удостоверение за граждански брак – дубликат /със заверка за чужбина/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Многоезичен формуляр В със заверка за чужбина /извлечение от акт за сключен граждански брак/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Препис-извлечение от акт за смърт/без заверка за чужбина/

Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Препис-извлечение от акт за смърт/със заверка за чужбина/

Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Многоезичен формуляр С със заверка за чужбина /извлечение от акт смърт/

Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Удостоверение за наследници

Необходими документи:
- Молба-декларация от пряк наследник, попълнена с всички законни наследници и техните данни - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на удостоверение за наследници
  
- Документ за самоличност
- При починал наследник с ПА на друго населено място – удостоверение за наследници от същото населено място
Такса: 3,00 лв. с  ЕГН
                5,00 лв. без  ЕГН
Срок: колкото е необходимо

 • Удостоверение за семейно положение

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
 
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
 
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Удостоверение за съпруг/а и  родствени връзки

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

- Документ за самоличност
Такса:
3,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Удостоверение за идентичност на имена

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

- Документ за самоличност
- Удостоверение за раждане или граждански брак
- Решение на съда за промяна на име
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Удостоверение за постоянен и настоящ адрес
Необходими документи:
-Документ за самоличност
-Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди ; декларация за съгласие на собственика  на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес./ образец/-
може да изтеглите от тук
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

-Попълнено заявление за постоянен адрес по образец
-За чужденците – уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение за придобито българско гражданство
-Удостоверение за раждането (ако раждането е станало в друго населено място. За лица, родени в чужбина, удостоверението за раждане трябва да е преведено и легализирано
-По преценка на длъжностното лице могат да бъдат изискани и други документи – удостоверение за граждански брак, съдебно решение за развод и др.
Такса: 2,50 лв.
Срок: 3 дни
 
 • Удостоверение за вписване в картотечния регистър

Необходими документи:
- Уведомително писмо от ОД "Полиция"
- Документ за самоличност
- Удостоверение за раждане на детето /оригинал/
Такса: 2 лв.
Срок: 3 дни

 • Удостоверение за промяна в ЛРК

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса:
2,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

- Заявление свободен текст
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Обработка на заявление/ декларация за припознаване на дете

Необходими документи:
- Документ за самоличност на двамата родители
- Удостоверение за раждане на детето /оригинал/
Такса: 5,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Заверка на декларация обр. №2 /за осигуряване на жилище и средства за издръжка на чужденец/

Необходими документи:
- Декларация по образец
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Адресна регистрация /заявяване на постоянен и настоящ адрес/

Необходими документи:
- Попълнено заявление за ПА или АК
- Документ за самоличност
- Акт за раждане
- Акт за граждански брак
- Бракоразводно решение
Такса: 2,50 лв.
Срок: няма

 • Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:
- Документ за самоличност
- Документи, издадени от отдел “Административно обслужване и ЕСГРАОН” и от кметове и кметски наместници от общината
Такса: 5,00 лв.
Срок: 3 дни

 • Пресъставяне на акт по гражданско състояние /акт за раждане и акт за граждански брак от чужбина/

Такса: 10,00 лв.
Срок: няма

Изготвяне на справка за българско гражданство

Такса: 4,00 лв.
Срок: няма

      
 • Обработка на документи на лица, получили българско гражданство с указ на Президента на РБ


Такса: 50,00 лв.
Срок: 3 дни
    

 • Обработка на документи на чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в РБ


Такса: 50,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Други удостоверения по искане на граждани

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: съгласно закона

 • Преписи и ксерокопия от документи

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 1,00 лв.

Забележка: При искане на гражданите за експресна услуга -същия ден - таксата се удвоява.

• Удостоверения за гражданско състояние се издават лично на лицата, за които се отнасят, или на изрично упълномощени от тях други лица.
• Съгласно чл. 26/1/ от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ “всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни”.
• Съгласно чл. 28/3/ от ЗЗЛД по горецитирания чл. 26/1/ правото се упражнява лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено от него друго лице.

 

© 2022 Oбщина Kюстендил