23.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с предстоящо освобождаване на директор на дирекция «ФСДБ и гл.счетоводител» и Заповед №РД-00-1034/20.11.2017г.

О Б Я В Я В А М:

1. КОНКУРС за длъжността директор на дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация - Община Кюстендил.
Наименование на длъжностното ниво по КДА - ръководно ниво 6Б.

 

2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. Степен на образование – висше - образователно-квалификационна степен – „Магистър“;
2.2. Професионален опит – 4 години;
2.3. Професионално направление – финанси, счетоводство и контрол, икономика, банково дело, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция;
2.4. Професионална област – финанси, счетоводство и одит, администрация, икономика и управление и други;
2.5. Ранг - ІІІ младши;
2.6. Да отговаря на условия за назначаване по чл. 7 от Закона за държавния служител и чл. 18, т.2 от Закона за счетоводството;
2.7. Други компетентности: познаване на нормативната уредба свързана с дейността му и със задълженията му на държавен служител, компютърна грамотност и ползване на MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, управленска и стратегическа компетентност, работа в екип, организационна и комуникативна компетентност, ориентация към резултати, професионална компетентност;
2.8. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите - познания в областта на:
- Закон за държавния служител;
- Закон за публичните финанси;
- Финансово-счетоводно законодателство;
- Закона за общинската собственост;
- Данъчно законодателство;
- Работа със специализиран счетоводен софтуер.

3. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметната палата и изградените Системи за финансово управление и контрол в Община Кюстендил. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, сборен баланс и сборна оборотна ведомост на общината. Контролира правилното и законосъобразно разходване на финансовите ресурси. Извършва оперативен финансов контрол на средствата по проекти, финансирани от ЕС и отговаря за осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията с изпълнителите по реализацията на проектите.
Провежда икономическата политика на Община Кюстендил в областта на финансите и общинския бюджет, разработването, съгласуването и актуализирането на нормативната и методическата база в областта на финансите и бюджета, организация и контрол по спазване на бюджетната дисциплина.
Ръководи и контролира съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

4. РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА –730 лв.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

5. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- решаване на тест;
- интервю.

6. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. Документите, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка. Документите, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;
6.5. Копие от документ за самоличност;
6.6. Професионална автобиография;
6.7. Референции и препоръки от предишни работодатели (не е задължително).

7. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в Отдел „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси”- деловодството при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в 13/тринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.

8. СПИСЪЦИ И ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА Същите ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, както и на официалния сайт на Община Кюстендил - www.kustendil.bg.

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуването на обявление в един централен или един местен ежедневник и едновременно с това в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. Обявлението да бъде поставено на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1 както и на официалния сайт на Община Кюстендил - www.kustendil.bg.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на кандидатите в отдел „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил