05.10.2017

    Със Заповед № РД-00-891/02.10.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.10.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№11/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 14,00 м2 търговска площ и 7,40 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 15,06 м2 търговска площ и 7,40 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
3.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12А/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,06 м2 търговска площ и 14,17 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
4.Помещение за магазин за продажба на промишлени стоки /№15/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 30,00 м2 търговска площ и 13,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
5.Помещение находящо се в гр. Кюстендил, ул.“Яворов“ №6 в сградата на Поликлиниката ет.4 кабинет №401 за офис, състоящо се от 14,11 м2 площ и 5,07 м2 общи части, с начална тръжна цена 5,60 лв. на месец без ДДС.
6.Терен в гр. Кюстендил на ул.“Райна Цанева“ в градинката при „Чифте баня“ за поставяне на преместваем обект за бистро с площ от 50,00 м2 с начална тръжна цена 3,95 лева/м2 на месец без ДДС.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 23.10.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Цената за складова и помощна площ за помещенията е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 13.10.2017 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 20.10.2017 година.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил