08.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-638/08.08.2017 г.

ДО
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
УЛ. ,,ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №2, ЕТАЖ 1
ГР.  КЮСТЕНДИЛ

ЕМИЛ ВАСИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
УЛ. ,,ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №2, ЕТАЖ 1
ГР.  КЮСТЕНДИЛ
 
    Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Пристройка към първия етаж на съществуваща жилищна сграда”, собственост на Даниела Димитрова Младенова и Емил Василиев Младенов, изграден в съсобствен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х - 2476, кв. 167, по плана на гр. Кюстендил за комплекс ,,Осогово”, с административен адрес: ул. ,,Лиляна Димитрова” №2, гр. Кюстендил,, от Кмета на община Кюстендил е издадена Покана изх. №94-00-638/12.06.2017 г. за доброволно изпълнение на Заповед №РД-00-495/15.05.2015 г. за премахване на строежа.
    На основание чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс сте поканени в 14 - дневен срок да изпълните доброволно разпореденото премахване  в горецитирананата заповед, считано от датата на обявяване на настоящето съобщение на интернет страницата на община Кюстендил.
    Със съдържанието на поканата може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.
   
    Настоящето съобщение е публикувано в интернет – страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил