08.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
До Веселин Бориславов Коскин от гр. Казанлък, ул. „Рила” №2, 
До Анка Бориславова Минчева от гр. Русе, ул. „Сан Стефано” №6, вх.2, ет. 7, ап. 2
До Димитрина  Борисова Василева от гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово“ №219 б, 
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3, от ЗУТ  уведомява всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV – „за ел. подстанция“ в кв. 381 а, с цел привеждане на регулационните линии към границите по кадастралната карта на гр. Кюстендил.
     Възложител на проекта е Мрежови експлоатационен подрайон – Кюстендил „ЕСО“ ЕАД, гр. Кюстендил. Заявление вх. №26-00-676/23.06.2017 г.
     Проектът се намира в община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, етаж 1-ви, стая № 19 за разглеждане.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил