25.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
    
До Мария Георгиева Йорданова от гр. София, ж.к. „Дружба ” №33,  вх. Е, ет. 4, вх. 102,
До Жулиета Георгиева Стоянова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №6,
До Станка Михайлова Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №8,
До Борислава Михайлова Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №8,
До Любомир Михайлов Сираков от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Йоаким“ №20, вх. А, ет. 1, ап. 2

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви  уведомяваме, че в Община Кюстендил е внесен за разглеждане и одобряване проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ I – 4174, 4175, 4176, 4177 и УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности“, кв. 256 б с цел промяна на южната регулационна линия между двата поземлени имота и привеждането и към границите по кадастралната карта на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е „АРТ – 07“ ЕООД, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, етаж 1-ви, стая № 19 за разглеждане.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил