19.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ  №2/19.07.2017 г.

ДО   
ЧАВДАР КИРИЛОВ ГОГОВ
БУЛ. ,,П. Ю. ТОДОРОВ” №56
ГР. С О Ф И Я 
 
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Второстепенна сграда на допълващото застрояване - офис”, намиращ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХVІІ – 62,    кв. 3 по плана на с. Раждавица, община Кюстендил, е съставен Констативен акт №2/06.07.2017 г., който е основание за започване на административно производство, по реда на чл. 178, ал. 6 от ЗУТ – за издаване на заповед за забрана ползването на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №18.
Настоящето съобщение беше залепено на 06.07.2017 г. в 10.55 ч. на вратата на източната фасада на строежа и на таблото за съобщения в сградата на община Кюстендил, както и е публикувано в интернет - страницата на общината, и удостоверява, че заинтересованите лица са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Възражения  срещу  Констативен акт №2/06.07.2017 г. на община Кюстендил могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет – страницата на общината.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил