19.07.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за  трасе на водопровод, започващо от хранителната тръба на резервоар „Радловци” на кота 710 м., преминаващо през имоти с номера 000106, 000107 / полски пътища – общинска публична собственост/ и 000135– общинска частна собственост по КВС на  з-ще с. Радловци, общ. Кюстендил и достигащо до ПИ 000132.
Проектът за ПУП-ПП е изложен за разглеждане в Община Кюстендил в стая №19.
        
Възложител на проекта  е Община Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 57/ 14.07.2017 г.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта за ПУП-ИПРЗ до общинската администрация – гр. Кюстендил.
 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил