19.07.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 128б, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,, Трасе на подземна кабелна линия 20 kV  за захранване с електричество на претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС”.    
Трасето започва от съществуващ стълб на електропровод 20 kV „Драговищица” в стопански двор на с. Радловци, преминава през имоти с номера 000106, 000134 и 080021 /полски пътища – общинска публична собственост/ по КВС на землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, през ПИ 000110 по КВС на  землището на с. Радловци /четвъртокласен път от Републиканската пътна мрежа/ и достига до проектен трафопост в  ПИ 000132.
Проектът за ПУП-ПП е изложен за разглеждане в Община Кюстендил в стая №19.
Възложител на проекта  е Община Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 57/ 14.07.2017 г.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта за ПУП-ИПРЗ до общинската администрация – гр. Кюстендил.
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил