19.07.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-655/ 10.07.2017 г. Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация  и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) I - „За партиен дом” и УПИ IV - „За обществено обслужващи дейности”, квартал 58 по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил. Предвиждането на ИПУП-ПР е обединяване на цитираните УПИ в един  УПИ I – „За обществено обслужващи дейности”, а проектът за ИПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ I - „За обществено обслужващи дейности” да се изработи при спазване на устройствените нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Исканото разрешение е направено със заявление вх. №УТ916/05.07.2017 г. от Юрий Димитров Джонев и Валентина Спасова Джонева.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил