13.07.2017
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  
Община Кюстендил съобщава на:
МАРИЯ НИКОЛОВА КОЗАРЕВА
Ж. К. ,,ЛЮЛИН”, БЛ. 633, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 7
ОБЩИНА СТОЛИЧНА
ОБЛАСТ СОФИЯ     На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, §4к, ал. 7 от  ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, със Заповед № РД-00-584/27.06.2017г., Кметът на община Кюстендил нарежда придобиване право на собственост върху поземлен имот /ПИ/ № 67461.70.57 с площ от 28 кв.м./целият състоящ се от 548 кв.м/, в местността ,,Саманли баир”, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, предоставен за ползване от наследниците на Славчо Владимиров Анакиев от град Кюстендил.
     Заявител за придобиване право на собственост  на поземления имот е Румен Славчов Владимиров, съгласно заявление вх. № 891/15.06.2017г.  
     Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването и на интернет страницата на общината, пред Административния съд – гр. Кюстендил по реда на АПК.
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил