13.07.2017
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  
Община Кюстендил съобщава на:
БОЙКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Ж.К. ,,ДИАНАБАТ”, № 39, ВХ. Г, ЕТ. 8, АП. 72
ГРАД СОФИЯ


     На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал. 3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ и чл. 28а, със Заповед № РД-00-334/24.04.2017г. на Кмета на община Кюстендил е одобрена оценката на предоставената за ползване от наследници на Кирил Георгиев Везенков земеделска земя от 27 кв.м., представляваща част от ПИ 17680.38.189 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност ,,Гола Велика”, землище на с. Грамаждано, община Кюстендил.
     Заявител за придобиване право на собственост  на поземления имот е Бойко Кирилов Везенков , съгласно заявление вх. № 3Г3/30.05.2017г.  
     Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването и на интернет страницата на общината, пред Административния съд – гр. Кюстендил по реда на АПК.
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил