05.07.2017
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВАТА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията може да видите тук (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
 
АЛЕЛ ЕООД, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил
(име и адрес на предприятието/съоръжението)
с оператор: „АЛЕЛ” ЕООД, гр. София
(име и адрес на оператора) с предмет на дейност: Съхранение и производство на базови органични разтворители и разредители на алкидни бои, производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило, търговия на едро с химични вещества и продукти.
Докладът за безопасност относно: Съхранение и производство на базови органични разтворители и разредители на алкидни бои, производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило, търговия на едро с химични вещества и продукти., (посочва се предметът на инвестиционното намерение) което е/не е (посочва се вярното) предмет на процедура по (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо, и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4 ЗООС) в съответствие с чл. 996 ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо).
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 05.07.2017 г. до 05.08.2017 г. в сградата на общината на пл. „Велбъжд” №1, етаж 1, стая № 23, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. и/или на интернет страницата на  общината - www.kustendil.bg
(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).
вестник „Наблюдател” (описва се в кои местни средства за масово осведомяване е публикуван текстът на обявата).
Лице за контакти: Ирина Велкова – главен експерт „Екология”
(име, длъжност, телефон, електронна поща)
Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил