Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти arrow Инвестиционна програма
Инвестиционна програма
13.07.2015
Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кюстендил по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - 28.02.2018 г., може да видите тук.
 
Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кюстендил по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - 08.02.2018 г., може да видите тук.
 
Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кюстендил по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - 22.01.2018 г., може да видите тук.
 
 
- 29.12.2017г. -

 

КРАТЪК ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА


В периода от октомври 2017 г. до декември 2017 г., бяха проведени четири срещи на сформирания екип по проект „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.“, финансиран със Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на които бяха обсъдени:


1. Настъпили промени в състава на екипа по проект „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“.

2. Настъпили промени в състава на екипа по проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“.

3. Сключените договори по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, проект „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“ и проект „Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР“.

4. Сключени Допълнителни споразумения за изменение на Договори за обществени поръчки към проект „Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР“, „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“ и „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.

5. Подадено проектно предложение: „Център за работа с деца на улицата“ по Социална инфраструктура, което е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.

6. Работата на Междинното звено във връзка с преоценката на проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата“.

7. Проведена пресконференция по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.

8. Участие на екипа на ИП в „Тристранен обмен между екипите за управление на Инвестиционните програми и Междинните звена на общините Стара Загора, Велико Търново и Кюстендил“.

 
 
 
- 29.09.2017г. -

КРАТЪК ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА


В периода от юли до септември 2017 г., бяха проведени срещи на сформирания екип по проект „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.“, финансиран със Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на които бяха обсъдени:


1. Организираните официални церемонии за ефективния старт на проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и проект „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“.

2. Работата на Междинното звено във връзка с преоценката на проектните предложения по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни жилищни сгради“.

3. Извършената проверка за „Административния, технически и финансов капацитет на Община Кюстендил“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. от Управляващия орган.

4. Подписаните Договори за БФП за проект „Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР“ и проект „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“.

5. Сключените договори по проект „Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР“, проект „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“ и проект „Енергийна ефективност в административни жилищни сгради“.

6. Проведената пресконференция по проект „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“.

7. Проведената пресконференция по проект „Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР“.

8. Подписания Договор за БФП за проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.

 

- 30.06.2017г. -

КРАТЪК ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

В периода от април до юни 2017 г., бяха проведени срещи на сформирания екип по проект „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.“, финансиран със Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на които бяха обсъдени:

 

1. Сключените договори към проектните предложения: „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“, които са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.


2. Протеклите Пресконференции по проектните предложения „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“.


3. Отправени забележки от страна на Междинното звено и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.


4. Обсъждане на план – графика и разпределение на задачите на екипа, който ще следи процеса на изпълнение на Инвестиционната програма.

 
- 31.03.2017г. -

КРАТЪК ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

В периода от януари до март 2017 г., бяха проведени срещи на сформирания екип по проект „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.“, финансиран със Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на които бяха обсъдени:


1. Сключените договори и броя на подадените оферти към проектни предложения: „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“, които са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.


2. Подаденото проектно предложение: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, което е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.


3. Обсъждане на план – графика и разпределение на задачите на екипа, който ще следи процеса на изпълнение на Инвестиционната програма.

 

 - 23.12.2016г. -
 

КРАТЪК ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

В периода от октомври до декември 2016 г., бяха проведени срещи на сформирания екип по проект „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил 2014-2020 г.“, финансиран със Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на които бяха обсъдени:

1. Дейността на общинска администрация по осъществяване на проектите, залегнали в ИПГВР. Установено е, че няма забавяне в подаването на проектните предложения по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Резултатите от проведените оценки от Междинното звено на проектните предложения: „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“, запознаване с екипите по проектите и подготовката на тръжните процедури.

3. Подадените проектни предложения „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и към проект „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура“, които са част от ИПГВР.


4. Обсъждане на план – графика и разпределение на задачите на екипа, който ще следи процеса на изпълнение на Инвестиционната програма.

 
 
- 01.08.2016г. -

 

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

 

За изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г., общината бенефициент има ангажимент освен подготовката и изпълнението на обектите заложени в Инвестиционната програма и да следи, чрез отделен екип целия процес по изпълнението ѝ. Това текущо наблюдение се осъществява от екип на Инвестиционната програма.
Вътрешния контрол и мониторинг на Инвестиционната програма се осъществява от Екипа за изпълнението ѝ, чрез събиране на информация за хода на реализация на проектните предложения, анализиране на събраната информация и докладване. Основните източници на данни ще бъдат екипите за управление на съответните проекти. След събиране на информацията, екипът за изпълнение на ИП, обобщава данните и докладва на кмета на общината, включително и за необходимостта от предприемане на коригиращи мерки. Екипът за изпълнение на ИП включва трима члена: Ръководител, Ключов експерт и Административен координатор, чиито образование, квалификация и опит, доказват капацитет за изпълнението ѝ. Служителите включени в екипа за изпълнение са служители на бенефициента и за тях ще се приложат разпоредбите на действащото законодателство.
Екипа включва трима члена – Ръководител, Административен координатор и Ключов експерт, които имат следните отговорностите и задължения:
• Ръководителя на екипа е служител, отговорен за цялостното управление и координация на дейностите свързани с изпълнението на ИП. Организира периодични заседания и докладва за напредъка на програмата, възлага кандидатстването и изпълнението на отделните проекти, включени в ИП. Следи и контролира спазването на сроковете за изпълнение на ИП и на включените в нея проекти, съблюдава спазването на българското законодателство, води комуникация с всички заинтересовани страни и осъществява контакт органи и институции, които имат отношение към изпълнението на ИП.
• Административния координатор е служител, който координира изпълнението на текущи задачи по реализацията на ИП, приема, обработва и разпределя цялата кореспонденция, координира подготовката и попълването на формулярите за конкретните проекти, комплектоването на необходимата съпътстваща информация и подаването и в МЗ. Следи за спазването на сроковете за изпълнение на одобрените проектни предложения. Контролира навременното обявяване на процедурите за избор на изпълнители по всяко от одобрените проектни предложения включени в ИП. Отговаря за своевременната подготовка и представяне на отчети, информация, данни и становища изискващи се в хода на реализация на ИП и на одобрените проектни предложения и осъществява комуникация с екипите на всеки от проектите.
• Ключовия експерт е служител, който следи и контролира цялостния процес по подготовката на проектните предложения, включени в ИП. Проверява за правилното и пълно комплектоване на техническата документация на хартия към проектните предложения. Следи и контролира пълното и коректно отразяване на искания за корекция на формулярите за кандидатстване, в съответствие с получените забележки от страна на МЗ. Осъществява текущата комуникация с екипите на всеки от проектите и при необходимост с избраните изпълнители за проследяване на физическия напредък по проектите. Следи напредъка на всеки от проектите и постигането на заложените индикатори. Организира осъществяването на периодични проверки на място и следи за изпълнението на индикаторите.

Екипа на ИП провежда периодични срещи, на които се обсъждат всички дейности залегнали в план-графика, като се прецезира всяка дейност като срок, конкретизират се ангажиментите на всеки член на екипа.

 

- 24.11.2015г. -СЪОБЩЕНИЕ

 

    Община Кюстендил съобщава, че на 01.12.2015год. от 11:00ч. в Килийното училище на гр. Кюстендил, ще се проведе заседание на РАБОТНА ГРУПА сформирана със Заповед № РД-00-1102/15.10.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0391 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
     Функции и задачите на Работната група са да подготви списък на обекти на интервенция, които да бъдат включени в инвестиционната програма, включително да изготви приоритизиран списък на обектите на интервенция /вкл. резервни / за подкрепа по Оперативна програма “Региони в растеж”  2014-2020 от включените в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил обекти, одобрени от УО.
  
- 19.10.2015г. -


СЪОБЩЕНИЕ

 

     Община Кюстендил съобщава, че на 23.10.2015год. от 11:00ч. в Килийното училище на гр. Кюстендил, ще се проведе заседание на РАБОТНА ГРУПА сформирана със Заповед № РД-00-1102/15.10.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0391 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
      Функции и задачите на Работната група са да подготви списък на обекти на интервенция, които да бъдат включени в инвестиционната програма, включително да изготви приоритизиран списък на обектите на интервенция /вкл. резервни / за подкрепа по Оперативна програма “Региони в растеж”  2014-2020 от включените в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил обекти, одобрени от УО.


- 29.07.2015г. -

 П О К А Н А
 
     Община Кюстендил напомня на всички заинтересовани страни, граждани, институции/организации, чиито обекти са залегнали в ИПГВР и неправителствени организации в следните сфери: социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, вкл. хората в неравностойно положение, екология и др., че ще се проведе обществено обсъждане, което ще се състои на 30.07.2015г. от 11:00 часа часа в Килийното училище на ул. „Търговска“ 6 за приоритизиране на обектите, които ще се включат в предстоящата Инвестиционна програма на Община Кюстендил.


- 22.07.2015г. -П О К А Н А

 

     Община Кюстендил кани всички заинтересовани страни, граждани, институции/организации, чиито обекти са залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил и неправителствени организации в следните сфери: социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, вкл. хората в неравностойно положение, екология и др. да присъстват на обществено обсъждане, което ще се състои на 30.07.2015г. от 11:00 часа часа в Килийното училище на ул. „Търговска“ 6 за приоритизиране на обектите, които ще се включат в предстоящата Инвестиционна програма на Община Кюстендил.

 


 
- 13.07.2015г. -СЪОБЩЕНИЕ

     Община Кюстендил съобщава, че Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
     Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, а общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1,3 млрд. лева.
     Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-351/10.07.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР.
     Съгласно насоките за кандидатстване част от процедурата за кандидатстване е Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР за периода 2014 – 2020г.
    Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР, разработван за финансовата рамка 2014-2020 г. от всяка община на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система. Инвестиционната програма за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие е ключов документ за изпълнение на изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР № 1301/2013.
    В тази връзка Община Кюстендил започва, подготовка на Инвестиционната програма, която ще включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти, които са включени в Програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил, одобрен от УО на ОПРР.
    Всички заинтересовани страни, желаещи да се включат в процеса на подготовка на Инвестиционната програма могат да се запознаят с пакетът документи за кандидатстване, който е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и да получат допълнителна информация в отдел „Подготовка и управление на проекти“.


Инвестиционна програма

Annex A1-1 Таблици към Формуляр на Инвестиционна програма_rev2 (1)

 

© 2023 Oбщина Kюстендил