30.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО ЛИЛИ КРАСИМИРОВА КОТЕВА
АЛЕКСИМ КРАСИМИРОВ КОТЕВ
МАКСИМ КРАСИМИРОВ КОТЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” № 24, ВХ. А, ЕТ. 8, АП. 40
ГРАД КЮСТЕНДИЛ
 
Община  Кюстендил   на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че e внесен за разглеждане и одобрение проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 44183.029239, местност ,,Данчулица” в землището на с. Лозно, община Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на конкретното предназначението на територията на имота от земеделска земя съгласно (КВС) в неземеделска - ,,За индивидуално жилищно строителство”като бъдат спазени изискванията отговарящи по показатели и характерис-тики на устройствена зона ,,с малка височина”(Жм).
Проекта се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 21.
Възложители на проекта са Елена Запрянова Славова и Юлиян Димитров Кири-лов.
В 14-дневен срок от съобщаването на проекта  заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за ПУП-ПЗ до общинската  администрация – гр. Кюстендил.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил